Integritetspolicy

I. Inledning och behörighet

Läs noga igenom dessa villkor (”villkoren“) innan du använder webbplatsen.

Dessa villkor inkluderar miraDry Inc.:s integritetspolicy som införlivas i dessa villkor genom hänvisning. Vi har inkluderat ett antal rutor med anteckningar som hjälper till att förklara eller betona viktiga avsnitt. Dessa anteckningar är endast inkluderade av praktiska skäl och har inga rättsliga eller avtalsenliga effekter.

Detta avtal utgör ett juridiskt bindande kontrakt. Det kan komma att ändras då vår verksamhet förändras och du samtycker till att regelbundet läsa igenom detta avtal och eventuella uppdateringar däri. Då du fortsätter att använda denna webbplats innebär det att du accepterar eventuella ändringar.

Bindande avtal Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och miraDry, Inc. samt miraDry Inc.:s partners och dotterbolag (”miraDry, Inc.“, ”vi“, ”oss“). Med ”dig” och ”användare” avses alla webbplatsens besökare. Du accepterar dessa villkor varje gång du besöker webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor får du inte använda webbplatsen. Om du är under 18 år gammal intygar du att du har lagligt tillstånd från förälder eller vårdnadshavare att besöka och använda webbplatsen.

Ändringar i villkoren Vi kan när som helst komma att göra ändringar i dessa villkor genom att publicera en uppdaterad version. Du bör regelbundet besöka denna sida för att läsa igenom de mest aktuella villkoren eftersom du är bunden av dem. Då du fortsätter att använda webbplatsen efter en ändring i dessa villkor betyder det att du accepterar att bindas av dessa villkor.

Då termerna ”lägga upp” och ”publicera” används i dessa villkor avses att skicka in, ladda upp, publicera, visa och liknande handlingar på webbplatsen.

II. Webbplatsen

Med ”webbplatsen” avses webbplatsen på webbadressen http://miradry.com som tillhandahåller allmän information om miraDry, Inc. samt miraDry, Inc.:s verksamhet och produkter.

VID EVENTUELL NÖDSITUATION SKA DU OMEDELBART KONTAKTA LOKAL AKUTSJUKVÅRD.

Du påtar dig alla risker och allt ansvar för din användning av information som du erhållit via webbplatsen.

Den information som tillhandahålls på webbplatsen är endast avsedd för utbildning och information och utgör inte medicinsk rådgivning. Vi har ingen skyldighet att följa reglerna i Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) i USA för att skydda information som publiceras på webbplatsen. Däremot vidtar vi åtgärder för att skydda sådan information i enlighet med vår integritetspolicy.

Endast avsedd för utbildning och information. Webbplatsen tillhandahåller information, inte medicinsk, juridisk eller psykologisk rådgivning, diagnostik eller behandling. Webbplatsen kan tillhandahålla användbar hälsorelaterad information, men denna information är inte ämnad att ersätta professionell rådgivning, diagnos eller behandling och inte heller din egen bedömning. Du bekräftar att du är införstådd med att informationen och innehållet på webbplatsen endast tillhandahålls i utbildnings- och informationssyfte samt i “befintligt skick”. Du påtar dig alla risker och allt ansvar då du använder och förlitar dig på information som du erhållit via webbplatsen.

miraDry, Inc. har ingen skyldighet att följa reglerna i Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) i USA. miraDry, Inc. tillhandahåller INTE “hälsovård täckt av sjukförsäkring” enligt definitionen i Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) i USA. Information som du överlämnar till oss via webbplatsen kommer INTE under några omständigheter att betraktas som “skyddad hälsoinformation” och därmed har miraDry, Inc. INGEN skyldighet att hantera denna information i enlighet med kraven i Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) i USA. Du bekräftar och accepterar att aldrig ställa några krav på miraDry, Inc. enligt bestämmelserna i Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) i USA. Du kan läsa igenom vår integritetspolicy för att ta reda på hur vi samlar in, använder, lämnar ut och skyddar information som du publicerar på webbplatsen.

Ingen patient- eller kundrelation. Ingen patient- kundrelation skapas med miraDry, Inc. för att du använder webbplatsen. Då det gäller dina specifika medicinska frågor bör du rådgöra med professionell sjukvårdspersonal som känner till dina individuella medicinska behov.

Du bör aldrig bortse från eller skjuta upp professionell rådgivning på grund av information du läser på webbplatsen.

III. Behörighet att använda webbplatsen

Barn. Ingen del av webbplatsen är avsedd för personer under 13 år. DU FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANVÄNDA ELLER BESÖKA WEBBPLATSEN OM DU ÄR UNDER 13 ÅR.

Företrädare för företag, juridisk enhet eller organisation. Om du använder webbplatsen för ett företag, en juridisk enhet eller en organisation (kollektivt “organisation”) intygar du att:

 1. du har befogenhet att företräda denna organisation
 2. du har befogenhet att binda denna organisation till dessa villkor; och
 3. du accepterar att bindas av dessa villkor på denna organisations vägnar
IV. Ditt konto

Du ansvarar för dina inloggningsuppgifter och för att hålla din information korrekt.

Du ansvarar för all aktivitet som sker med användning av dina inloggningsuppgifter för webbplatsen.

Du intygar att den information du överlämnar till miraDry, Inc. vid licensiering av webbplatsen och därefter är sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig.

Dina inloggningsuppgifter. För att använda webbplatsen kommer du att ha inloggningsuppgifter som inkluderar användarnamn och lösenord. Ditt konto är personligt och du får inte ge en tredje part åtkomst till ditt konto eller dina kontouppgifter. Eftersom du kommer att ansvara för all aktivitet som sker med hjälp av dina inloggningsuppgifter samtycker du till att vidta rimliga åtgärder för att förhindra otillåten åtkomst till eller användning av webbplatsen samt att skydda ditt användarnamn, ditt lösenord och alla enheter du använder för att besöka webbplatsen.

Du samtycker till att omedelbart meddela oss om dina inloggningsuppgifter avslöjats för obehöriga. Du samtycker till att omedelbart meddela miraDry, Inc. på e-postadressen info@miradry.com du misstänker att dina kontouppgifter har komprometterats eller avslöjats för obehöriga. Du ansvarar ensam för miraDry, Inc.:s och andras förluster som uppkommer på grund av obehörig användning av ditt konto.

V. Kommunikation

miraDry, Inc. kan komma att kommunicera med dig via e-post eller meddelanden publicerade på webbplatsen. Du kan begära att vi meddelar dig skriftligen om säkerhetsöverträdelser.

Du samtycker till att ta emot e-post från oss på den e-postadress du gav oss för kundserviceändamål. Om du ringer oss via telefon kan vi komma att spela in telefonsamtalet för kvalitets- och utbildningsändamål.

Elektroniska meddelanden. Då du använder webbplatsen eller överlämnar personlig information till oss accepterar du att vi kan komma att kommunicera med dig på elektronisk väg gällande säkerhet, sekretess och administrativa frågor relaterade till din användning av webbplatsen. Om vi upptäcker ett intrång i vårt säkerhetssystem kan vi komma att försöka meddela dig på elektronisk väg genom att publicera ett meddelande på webbplatsen eller genom att skicka dig ett e-postmeddelande. Du kan ha laglig rätt att få detta meddelande skriftligen. För att få kostnadsfria meddelanden om säkerhetsintrång (eller för att ta tillbaka ditt medgivande att ta emot elektroniska meddelanden) kan du skriva till oss på info@miradry.com.

VI. miraDry, Inc.:s upphovsrätt och användning av innehåll

miraDry, Inc. äger eller har upphovsrätt till allt innehåll vi tillhandahåller via webbplatsen, men du kan använda detta innehåll på samma sätt som du använder webbplatsen. Du får inte använda vår logotyp utan skriftlig tillstånd.

Innehållet på webbplatsen inkluderar: design, text, grafik, bilder, video, information, logotyper, knappikoner, programvara, ljudfiler, datakod och annat innehåll tillhörande miraDry, Inc. oavsett form (dvs. oavsett om innehållet finns på video, papper, elektroniskt medium eller i annan form) samt oavsett om det utgör materiellt eller immateriellt innehåll eller finns tillgängligt nu eller blir tillgängligt i framtiden (kollektivt “miraDry, Inc.:s innehåll”). Allt miraDry, Inc.:s innehåll samt all sammanställning av miraDry, Inc.:s innehåll (dvs. i kollektion, arrangemang eller kombination) tillhör miraDry, Inc. eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar.

Licens till dig. Webbplatsen tillhandahålls för dig med licens, den säljs inte. Förutsatt att du fullständigt och kontinuerligt följer dessa villkor ger vi dig behörighet att enligt eget gottfinnande, endast för personligt bruk samt i enlighet med dessa villkor, besöka och använda webbplatsen och miraDry, Inc.:s innehåll. All annan användning är uttryckligen förbjuden Denna licens kan inte överlåtas och kan när som helst samt utan meddelande och orsak återkallas. Obehörig användning av miraDry, Inc.:s innehåll är strikt förbjudet samt kan utgöra brott mot upphovsrätt, varumärkesrätt och gällande lagar och förordningar för kommunikation. Om du producerar kopior av miraDry, Inc.:s innehåll får du inte avlägsna upphovsrättsinformation, varumärken, servicemärken och andra meddelanden om äganderätt. miraDry, Inc. behåller alla rättigheter och upphovsrätter till samt intressen i allt miraDry, Inc.:s innehåll.

Webbplatsen innehåller innehåll från användare och andra miraDry, Inc.:s licensgivare. Utöver vad som anges i dessa villkor har du inte rätt att kopiera, modifiera, översätta, publicera, sända, överföra, distribuera, uppföra, visa eller sälja något av innehållet på webbplatsen.

miraDry, Inc.:s märken. “miraDry, Inc.”, miraDry, Inc.:s logotyp och miraDry, Inc.:s övriga logotyper samt namn på produkter och tjänster är eller kan vara varumärken som tillhör miraDry, Inc. (”miraDry, Inc.:s märken“). Du samtycker till att aldrig visa eller använda miraDry, Inc.:s märken om du inte fått skriftligt tillstånd och en länk från oss.

VII. Förslag och inlagor

Vi uppskattar dina kommentarer men om du skickar oss kreativa idéer kan vi komma att använda dem utan att ge dig någon ersättning.

Vi uppskattar när våra användare hör av sig till oss och välkomnar dina kommentarer om webbplatsen. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att om du skickar oss kreativa idéer, förslag, uppfinningar eller material (“kreativa idéer“) kommer vi:

 1. att inneha alla, både nuvarande och senare upptäckta, upphovsrätter till de kreativa idéerna
 2. inte att vara skyldiga att skydda de kreativa idéerna beträffande sekretess, användning eller avslöjande
 3. att ha obegränsad rätt att, utan någon ersättning till dig eller någon annan, använda de kreativa idéerna för alla kommersiella och andra typer av ändamål.
VIII. Ansvarsfriskrivning, begränsningar och förbud gällande användarinnehåll

Delta inte i skadliga eller olagliga aktiviteter med anknytning till webbplatsen.

Du samtycker till att endast använda webbplatsen i de syften den är avsedd för och i enlighet med dina befogenheter. Du måste använda webbplatsen i enlighet med alla lagar för sekretess, dataskydd och immaterialrätt samt övrig gällande lagstiftning. Följande användningar av webbplatsen är förbjudna. Du får inte:

 1. försöka störa, skada, bakåtkompilera, stjäla från eller skaffa dig obehörig åtkomst till webbplatsen, användarkonton eller teknologi och utrustning förknippad med webbplatsen
 2. utan tillstånd visa webbplatsen inramad på andra webbplatser eller länka till webbplatsen
 3. utom där så specifikt tillåts enligt dessa villkor, använda datautvinning, robotar eller andra verktyg för insamling av data på eller via webbplatsen
 4. publicera ofullständig, falsk eller vilseledande information, utge dig för att vara någon annan eller förvanska din anknytning till en person eller enhet
 5. avslöja personlig information om en annan person utan dennes tillstånd eller trakassera, kränka eller publicera stötande material
 6. utan uttryckligt skriftligt tillstånd sälja, överföra, underlicensiera eller överlåta dina rättigheter att använda webbplatsen till en tredje part
 7. utom där så uttryckligen tillåts enligt dessa villkor, publicera länkar eller innehåll med reklam eller marknadsföring
 8. utan föregående skriftligt tillstånd från oss – vilket vi enligt eget gottfinnande och utan förklaring kan ta tillbaka – använda eller besöka webbplatsen om du är eller (arbetar för) en av miraDry, Inc.:s konkurrenter
 9. använda eller besöka webbplatsen för att bevaka webbplatsens tillgänglighet, prestanda eller funktion eller för andra jämförelse- eller konkurrensändamål
  använda webbplatsen på ett olagligt sätt, eller för att begå en handling förknippad med webbplatsen som är olaglig eller kan medföra böter, straff och annat ansvar för miraDry, Inc. eller andra
 10. besöka webbplatsen från en jurisdiktion där den är olaglig eller otillåten.
IX. Konsekvenser vid brott mot dessa villkor

Om du handlar på ett oacceptabelt sätt kan vi förbjuda dig att använda webbplatsen.

Utan att begränsa andra påföljder förbehåller vi oss rätten att enligt eget gottfinnande och av vilken anledning som helst stänga av eller avsluta ditt konto och hindra dig från att besöka webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att vägra dig framtida tillgång till webbplatsen.

miraDry kan när som helst och av vilken anledning som helst granska och ta bort användarinnehåll, inklusive på grund av aktivitet som miraDry enligt egen bedömning anser bryter mot dessa villkor; bryter mot gällande lagar, regler eller förordningar; är kränkande, störande, stötande eller olagliga; eller kränker webbplatsens användares rättigheter eller skadar eller hotar dem.

Du ansvarar för alla eventuella anspråk, avgifter, böter, straff och övriga skyldigheter som förorsakas oss eller andra på grund eller till följd av att du bryter mot dessa villkor eller användning av webbplatsen.

X. miraDry, Inc.:s ansvar

Vi ansvarar inte för användares handlingar då de använder webbplatsen. Vi kan också när som helst göra ändringar på webbplatsen och ansvarar inte för hur detta kan påverka dig. Vi garanterar inte kvaliteten eller riktigheten när det gäller innehåll du visar på denna eller andra webbplatser.

Ändringar på webbplatsen. Vi kan när som helst, utan meddelande eller påföljande ansvar, komma att ändra, ta bort eller avbryta aspekter av webbplatsen, inklusive öppettider och webbplatsens eller olika funktioners tillgänglighet.

Användartvister. Vi ansvarar inte för tvister eller meningsskiljaktigheter mellan dig och tredje parter du interagerar med via webbplatsen. Du påtar dig alla risker då du samverkar med tredje parter. Du samtycker till att lösa tvister direkt med den andra parten. Du befriar miraDry, Inc. från alla fordringar, krav och skadestånd i samband med tvister mellan webbplatsens användare. Du samtycker också till att inte involvera oss i sådana tvister. Var försiktig och använd sunt förnuft då du använder webbplatsen.

Innehållets riktighet. Vi ger inga garantier när det gäller huruvida innehållet på webbplatsen är korrekt, tillförlitligt, fullständigt eller aktuellt. Vi ger inte heller några garantier när det gäller huruvida data från tredjepartsleverantörer är korrekta, tillförlitliga, fullständiga eller aktuella eller när det gäller kvaliteten och arten av tredjepartsleverantörers produkter och tjänster som erhålls via webbplatsen. Du använder webbplatsen på egen risk.

Tredje parters webbplatser och applikationer. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser och applikationer. Du ansvarar själv för att bedöma huruvida du vill besöka eller använda dessa. Vi ansvarar inte för och stödjer inte funktioner, innehåll, reklam, produkter eller annat material på andra webbplatser och applikationer. Du påtar dig alla risker och vi frånsäger oss allt ansvar i samband med att du använder dessa.

Tredje parters funktioner. Webbplatsen kan ge dig möjlighet att använda tredje parters innehåll och funktioner. Det är den tredje parters villkor som gäller då du använder sådant innehåll och sådana funktioner.

Vi ger inga löften och frånsäger oss allt ansvar beträffande specifika resultat av användningen av webbplatsen.

Definition av ansvarsbefriade parter.Ansvarsbefriade parter” inkluderar miraDry, Inc. och miraDry, Inc.:s dotterbolag, tjänstemän, anställda, företrädare, partners och licensgivare.

ANSVARSFRISKRIVNING I GARANTIN

Du använder webbplatsen på egen risk. Vi ger inga garantier.

DU ANGER UTTRYCKLIGEN ATT DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT: (A) DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK, ATT WEBBPLATSEN OCH PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “ENLIGT TILLGÄNGLIGHET”, ATT DE ANSVARSFRISKRIVNA PARTERNA UTTRYCKLIGEN AVSÄGER SIG ALLA TYPER AV UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ANSVAR VILKET INKLUDERAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL GARANTIER GÄLLANDE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV DE ANSVARSFRISKRIVNA PARTERNA ELLER ANDRA PERSONER PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN SAMT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL OCH AVSAKNAD AV INTRÅNG; (B) DE ANSVARSBEFRIADE PARTERNA GER INGA GARANTIER ATT (i) WEBBPLATSEN ELLER PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, (ii) WEBBPLATSEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, I RÄTT TID, SÄKERT OCH FELFRITT, (iii) RESULTATEN SOM KAN UPPNÅS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIGA, (iv) EVENTUELLA FEL PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT KORRIGERAS; OCH (C) DU ANVÄNDER ALLT MATERIAL SOM LADDATS NED FRÅN ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK OCH ATT DU SJÄLV ANSVARAR FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER MOBILTELEFON ELLER FÖRLUST AV DATA SOM KAN ORSAKAS AV NEDLADDNING ELLER ANVÄNDNING AV DETTA MATERIAL.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH SKADEFRIHET

Vi ansvarar inte för sådant som händer dig och som involverar webbplatsen. Om du använder webbplatsen på ett sätt som medför att vi involveras i en rättstvist samtycker du till att betala alla juridiska kostnader och kostnader för de ansvarsbefriade parterna.

DU ANGER UTTRYCKLIGEN ATT DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT DE ANSVARSBEFRIADE PARTERNA INTE ANSVARAR FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, PÅFÖLJANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM DEN ANSVARSFRISKRIVNA PARTEN ÄR MEDVETEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) OCH SOM ORSAKAS AV: (i) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN; (ii) KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER TILL FÖLJD AV VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER INHÄMTADE ELLER MEDDELANDEN ELLER TRANSAKTIONER FRÅN, PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN; (iii) INTRÅNG I ELLER KORRUPTION, STÖRNING ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (iv) TREDJE PARTERS OCH ANVÄNDARES UTTALANDEN ELLER BETEENDE PÅ WEBBPLATSEN; (v) DIN TILLIT TILL INNEHÅLL SOM VI TILLHANDAHÅLLER;(vi) ANDRA ÄRENDEN RELATERADE TILL WEBBPLATSEN. VI ANSVARAR INTE FÖR FÖRDRÖJNING AV ELLER UNDERLÅTENHET AV ATT UPPFYLLA NÅGON AV VÅRA FÖRPLIKTELSER ENLIGT DESSA VILLKOR OM DETTA BEROR PÅ ORSAKER, HÄNDELSER ELLER ANNAT SOM VI INTE RIMLIGEN HAR NÅGON KONTROLL ÖVER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. FÖLJAKTLIGEN KAN DET HÄNDA ATT EN DEL AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.

I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER SKA DE ANSVARSBEFRIADE PARTERNAS MAXIMALA KOLLEKTIVA ANSVAR ORSAKAT AV ELLER KOPPLAT TILL WEBBPLATSEN ELLER DIN ANVÄNDNING AV MIRADRY, INC.:S INNEHÅLL, OAVSETT ÅTGÄRD OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, GARANTIBROTT ELLER ANNAT, ÖVERSTIGER INTE 100 AMERIKANSKA DOLLAR. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN OM OVANSTÅENDE ÅTGÄRD INTE UPPFYLLER SITT HUVUDSYFTE.

Force majeure. miraDry, Inc. ska under inga omständigheter ansvara för eventuella förseningar eller fel på webbplatsen som direkt eller indirekt orsakas av, uppstår på grund eller i samband med eller är kopplade till händelser som miraDry, Inc. rimligen inte kan kontrollera, inklusive men inte begränsat till, avbrott på internet, utrustningsfel, elavbrott, strejk, arbetskonflikt, upplopp, uppror, civila oroligheter, arbetskraftsbrist, materialbrist, brand, översvämning, oväder, jordbävning, explosion, force majeure, krig, terrorism, intergalaktisk strid, regeringsåtgärd, order från domstol eller myndighet samt tredje parters underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser. Bestämmelserna i denna paragraf är ett komplement och är inte ämnade att begränsa eller ändra ovanstående begränsningar i detta avsnitt om ansvarsbegränsningar.

Skadefrihet. Du samtycker till att försvara och skydda de ansvarsbefriade parterna från och mot alla anspråk, åtgärder och krav, inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska kostnader och redovisningskostnader, som begärs på grund av eller orsakas av att du besökt eller använt webbplatsen, inklusive men inte begränsat till (i) att du använt eller förlitat dig på en tredje parts innehåll, (ii) att du använt eller förlitat dig på miraDry, Inc.:s innehåll, (iii) att du brutit mot dessa villkor. Vi kommer att snarast informera dig om eventuella sådana anspråk, skadeståndskrav eller juridiska åtgärder skulle uppstå.

XI. Allmänna villkor

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och miraDry, Inc. beträffande din användning av webbplatsen. Om vi låter bli att utöva eller genomdriva någon av rättigheterna eller bestämmelserna i dessa villkor betyder det inte att vi avsäger oss denna rättighet eller bestämmelse. Om en domstol med behörig befogenhet konstaterar att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig är parterna likväl överens om att domstolen ska sträva efter att verkställa parternas avsikter enligt vad som anges i bestämmelsen, och övriga bestämmelser i villkoren ska fortsätta att gälla. Sektionsrubrikerna i dessa villkor och denna integritetspolicy har endast en praktisk funktion och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Med ordet “inklusive” avses “inklusive men inte begränsat till”.

XII. Skiljedom, friskrivning från grupptalan och juryrättegång

Vår verksamhet sker i Kalifornien och därför måste alla tvister lösas där. Vi kommer att använda skiljeförfarande för att lösa eventuella problem och du kan inte ansluta dig till en grupptalan eller få en juryrättegång för att lösa tvister med oss kopplade till din användning av webbplatsen.

Dessa användarvillkor och relationen mellan dig och miraDry, Inc. regleras av lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till denna delstats bestämmelser gällande lagkonflikter. Du och miraDry, Inc. är överens om att American Arbitration Associations regler ska gälla exklusivt vid eventuella tvister relaterade till din användning av webbplatsen. Sådan skiljedom ska i den mån det är nödvändigt genomföras i Santa Clara County i delstaten Kalifornien. Du förbinder dig att inte stämma miraDry i någon annan domstol.

Du bekräftar och förstår också följande när det gäller en eventuell tvist med de ansvarsbefriade parterna som uppstår på grund av eller i samband med din användning av webbplatsen eller dessa villkor:

 • DU GER UPP DIN RÄTT TILL EN JURYRÄTTEGÅNG.
 • DU GER UPP DIN RÄTT ATT TJÄNA SOM FÖRETRÄDARE, PRIVAT ÅKLAGARE ELLER NÅGON ANNAN TYP AV REPRESENTANT SAMT ATT DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER ANNAN TALAN I EN SÅDAN TVIST; OCH
 • DU MÅSTE LÄMNA IN EVENTUELLA ANSPRÅK INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT DET UPPSTÅTT ANNARS ÄR DET FÖR EVIGT FÖRVERKAT.

OAKTAT OVANSTÅENDE SKA DETTA AVSNITT INTE HINDRA DIG ELLER MIRADRY, INC. FRÅN ATT SÖKA FÖRELÄGGANDE I EN DOMSTOL MED JURISDIKTION ÖVER PARTERNA OCH TVISTEMÅLET. DU BEKRÄFTAR ATT OM MIRADRY, INC. ELLER EN TREDJE PART BRYTER MOT DESSA VILLKOR SKA EVENTUELL SKADA SOM ORSAKATS DIG INTE GE DIG RÄTT ATT SÖKA FÖRELÄGGANDE ELLER ANNAN LIKVÄRDIG RÄTTSLIG ÅTGÄRD GENTEMOT MIRADRY, INC. OCH ATT DIN ENDA MÖJLIGHET TILL RÄTTSLIG ÅTGÄRD ÄR ATT BEGÄRA MONETÄRT SKADESTÅND I ENLIGHET MED DE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM ANGES OVAN.

Kontaktinformation

miraDry, Inc.
2790 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95051, USA

info@miradry.com

Ikraftträdandedatum: 17 juli 2015
Senaste uppdateringsdatum: 17 juli 2015

miraDry