เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไข

I. บทนำและคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสม

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“เงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขเหล่านี้จะรวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ miraDry, Inc. ซึ่งรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ เรามีคำอธิบายประกอบในกล่องต่างๆ เพื่อช่วยอธิบายหรือเน้นส่วนที่สำคัญ คำอธิบายประกอบเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางด้านกฎหมายหรือการทำสัญญา

ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และคุณยอมรับที่จะตรวจสอบและอัพเดตข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ข้อตกลงที่มีผลผูกพัน เงื่อนไขเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ miraDry และบริษัทในเครือและสาขาต่างๆ (“miraDry, Inc.,” “เรา“, “พวกเรา“) “คุณ” และ “ผู้ใช้” หมายถึงผู้เยี่ยมชมทั้งหมดที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณรับรองและยอมรับว่าคุณได้รับความยินยอมทางกฎหมายจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์

การทบทวนเงื่อนไข เราอาจทบทวนเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยการโพสต์เวอร์ชันที่มีการอัพเดตขึ้นบนเว็บไซต์ คุณควรเข้าชมหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อทบทวนเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบันที่สุด เนื่องจากคุณมีข้อตกลงที่มีผลผูกพัน หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ จะถือว่าคุณยอมรับผลผูกพันจากเงื่อนไขเหล่านี้

คำว่า “โพสต์” และ “การโพสต์” ที่ใช้ในเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงการส่ง, การอัพโหลด, การเผยแพร่, การแสดง หรือการกระทำอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์นี้

II. เว็บไซต์

เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ที่ http://miradry.com ซึ่งให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ miraDry, Inc. และธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

หากคุณคิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉิน ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเหตุฉุกเฉินในพื้นที่หรือศูนย์บริการโดยทันที

คุณยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้งานข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลเท่านั้น เราไม่ต้องปฏิบัติตาม HIPAA เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ แต่เราจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ตามที่ได้อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลเท่านั้น เว็บไซต์จะให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่คำแนะนำ, การวินิจฉัย หรือการรักษาด้านการแพทย์, ทางกฎหมาย หรือทางจิตวิทยา เว็บไซต์อาจจะให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำ, การวินิจฉัย หรือการรักษาของผู้เชี่ยวชาญ หรือการตัดสินใจของคุณ คุณรับรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดและเนื้อหาในเว็บไซต์แสดงไว้ “ตามที่เห็น” เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และให้ข้อมูลเท่านั้น คุณยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้งานหรือการเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์

miraDry, Inc. ไม่ต้องปฏิบัติตาม HIPAA และ miraDry, Inc. ไม่ได้ให้ “บริการสุขภาพที่ครอบคลุม” เนื่องจากคำดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (“HIPAA”) ข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับเราผ่านเว็บไซต์จะไม่ถือว่าเป็น “ข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง” ดังนั้น miraDry, Inc. จะไม่มีข้อผูกพันในการดำเนินการกับข้อมูลเหล่านั้นตามข้อกำหนดของ HIPAA คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่อ้างสิทธิ์เหนือ miraDry, Inc. ในการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับ HIPAA คุณสามารถอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราเพื่อทำความเข้าใจวิธีการจัดเก็บ, การใช้, การเปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลที่คุณโพสต์ไว้บนเว็บไซต์

ไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคนไข้หรือลูกค้า การใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะคนไข้หรือลูกค้ากับ miraDry, Inc. คุณควรขอคำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้านการแพทย์เฉพาะด้านของคุณจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่คุ้นเคยกับความจำเป็นด้านการแพทย์ของแต่ละบุคคล 

ห้ามเพิกเฉยต่อคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หรือชะลอการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ อันเนื่องมาจากข้อมูลที่คุณได้อ่านจากเว็บไซต์

III. คุณสมบัติของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ผู้เยาว์ ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตรง หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ในทุกเวลาหรือด้วยวิธีการใดๆ

ตัวแทนบริษัท, หน่วยงาน หรือองค์กร หากคุณกำลังใช้เว็บไซต์ในนามของบริษัท, หน่วยงาน หรือองค์กร (เรียกรวมๆ ว่า “องค์กร”) ดังนั้น จะถือว่าคุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่าคุณ:

 1. เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากองค์กรนั้นๆ
 2. มีสิทธิ์ในการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ในฐานะขององค์กรนั้น และ
 3. ยอมรับที่จะทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ในฐานะขององค์กรนั้น
IV. บัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบหลักฐานอ้างอิงในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณเอง และการเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ถูกต้องเสมอ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมใดๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้งานหลักฐานอ้างอิงในการลงชื่อเข้าใช้บนเว็บไซต์

คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่าข้อมูลที่คุณให้ต่อ miraDry, Inc. ตามการอนุญาตให้ใช้งานของเว็บไซต์และในเวลาอื่นๆ ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่แท้จริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์

หลักฐานอ้างอิงในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะต้องมีข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้จะเป็นบัญชีส่วนตัวของคุณ และห้ามมิให้แบ่งปันข้อมูลบัญชีผู้ใช้กับบุคคลที่สาม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ เนื่องจากคุณจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การลงชื่อเข้าใช้ของคุณ คุณยอมรับที่จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ 

คุณยอมรับที่จะแจ้งเตือนเราทันที หากมีการรั่วไหลของข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่เป็นความลับของคุณ หากคุณมีเหตุผลใดที่ทำให้เชื่อได้ว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกละเมิดหรือบัญชีของคุณถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม คุณยอมรับที่จะแจ้งเตือน miraDry, Inc. ผ่านทางอีเมล์ในทันที โดยส่งอีเมล์ไปยัง info@miradry.com คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก miraDry, Inc. และอื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต 

V. การสื่อสาร

miraDry, Inc. อาจสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล์หรือการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ คุณสามารถร้องขอให้เราให้ข้อมูลการประกาศการรั่วไหลด้านความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรได้

คุณยอมรับที่จะรับอีเมล์จากเราผ่านทางที่อยู่อีเมล์ที่คุณให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการลูกค้า หากคุณโทรติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราอาจบันทึกการสนทนาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรม

ประกาศอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา จะถือว่าคุณยอมรับว่าเราอาจสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว และการบริหารจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากเราได้รับรู้ว่าระบบมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เราอาจพยายามแจ้งเตือนคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือการส่งอีเมล์ไปหาคุณ คุณมีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะขอรับประกาศนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการขอรับประกาศช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หรือเพื่อถอนคำยินยอมจากการรับประกาศอิเล็กทรอนิกส์) โปรดส่งอีเมล์มาหาเราที่ info@miradry.com

VI. ความเป็นเจ้าของและการใช้งานเนื้อหาต่างๆ ของ miraDry, Inc.

miraDry, Inc. เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดที่เราให้ไว้บนเว็บไซต์ แต่คุณอาจใช้เนื้อหาเหล่านั้นเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ได้ คุณไม่สามารถนำโลโก้ของเราไปใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

เนื้อหาบนเว็บไซต์จะรวมถึง: การออกแบบ, ข้อความ, กราฟิก, ภาพ, วิดีโอ, โลโก้, ไอคอนปุ่ม, ซอฟต์แวร์, ไฟล์เสียง, โค้ดคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่นๆ ของ miraDry, Inc. ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ (เช่น วิดีโอ, กระดาษ, อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ) ไม่ว่าจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ หรือไม่ว่าจะมีอยู่ในตอนนี้หรือในอนาคต (เรียกรวมๆ ว่า “เนื้อหาของ miraDry, Inc.”) เนื้อหาทั้งหมดของ miraDry, Inc. และการเก็บรวบรวม (หมายถึงการเก็บรวมรวม, การจัดระเบียบ และการนำมารวมกัน) เนื้อหาทั้งหมดของ miraDry, Inc. เป็นสินทรัพย์ของ miraDry, Inc. หรือผู้ได้รับอนุญาต และได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ

การอนุญาตให้คุณใช้งาน เว็บไซต์นี้อนุญาตให้คุณใช้งาน ไม่ได้ขายให้คุณ หากคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขเหล่านี้ เราให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของ miraDry, Inc. เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ตามดุลยพินิจของเรา ห้ามมิให้ผู้อื่นใช้งานโดยเด็ดขาด การอนุญาตนี้ไม่สามารถส่งต่อกันได้ และสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเตือน และโดยมีหรือไม่มีสาเหตุก็ได้ การใช้เนื้อหาของ miraDry, Inc. โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และระเบียบข้อบังคับด้านการสื่อสารที่มีผลบังคับใช้ และเป็นการกระทำที่ห้ามโดยเด็ดขาด คุณต้องรักษาลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ และประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ในเนื้อหาดั้งเดิมของ miraDry, Inc. เนื้อหาที่อยู่ในสำเนาที่คุณทำจากเนื้อหาของ miraDry, Inc. miraDry, Inc. ขอสงวนสิทธิ์, สิทธิ์ และประโยชน์ทั้งหมดในและกับเนื้อหาทั้งหมดของ miraDry, Inc.

เว็บไซต์จะมีข้อมูลเนื้อหาจากผู้ใช้และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานรายอื่นๆ ของ miraDry, Inc. ห้ามมิให้คัดลอก, แก้ไข, แปล, ตีพิมพ์ เผยแพร่, ส่งต่อ, แจกจ่าย, แสดง หรือขายเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้

เครื่องหมายของ miraDry, Inc. “miraDry, Inc. ,” โลโก้ miraDry, Inc. และโลโก้และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ miraDry, Inc. เป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าของ miraDry, Inc. (“เครื่องหมายของ miraDry, Inc.“) คุณยอมรับที่จะไม่แสดงหรือใช้เครื่องหมายของ miraDry, Inc. ด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน และใช้งานได้เฉพาะจากลิงค์ตามที่เรามีให้เท่านั้น

VII. คำแนะนำและการส่งข้อมูล

เราซาบซึ้งในข้อเสนอแนะของคุณ แต่หากคุณส่งไอเดียที่สร้างสรรค์เข้ามา เราจะใช้มันโดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับคุณ

เรายินดีที่ได้รับฟังจากผู้ใช้ของเรา และยินดีรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณส่งไอเดียที่สร้างสรรค์, คำแนะนำ, การประดิษฐ์คิดค้น หรือสื่อต่างๆ (“ไอเดียที่สร้างสรรค์”) ให้กับเรา เราจะ: 

 1. เป็นเจ้าของไอเดียสร้างสรรค์ทั้งหมดที่ตอนนี้รับรู้หรือภายหลังค้นพบว่ามีสิทธิ์ต่อไอเดียนั้นแต่เพียงผู้เดียว
 2. ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันใดๆ ในการรักษาความลับ และจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยไอเดียที่สร้างสรรค์ใดๆ และ
 3. มีสิทธิ์ที่จะใช้ไอเดียที่สร้างสรรค์นั้นอย่างไม่จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรืออื่นๆ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณหรือบุคคลอื่นใด
VIII. การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหา, ข้อจำกัด และข้อห้ามของผู้ใช้

ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

คุณยอมรับที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เว็บไซต์กำหนดไว้เท่านั้น และต้องได้รับสิทธิ์ในการใช้งานแล้ว คุณจะต้องใช้เว็บไซต์โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองข้อมูล, ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อดำเนินการต่อไปนี้ คุณจะต้องไม่:

 1. พยายามที่จะแทรกแซง, ทำอันตราย, กระทำการวิศวกรรมย้อนกลับ, โจรกรรม หรือเข้าถึงเว็บไซต์, บัญชีผู้ใช้ หรือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สนับสนุนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. ลิงค์เข้ามาที่เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ใช้เหมืองข้อมูล, หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์รวบรวมข้อมูลอื่นๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษโดยเงื่อนไขเหล่านี้
 4. โพสต์ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน, ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด, ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือบิดเบือนความจริงเพื่อติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงาน
 5. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว หรือก่อกวน, ล่วงละเมิด หรือโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 6. ขาย, โอน, อนุญาตให้ใช้งาน หรือมอบหมายสิทธิ์ใดๆ ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 7. โพสต์ลิงค์หรือเนื้อหาเพื่อการโฆษณาหรือการตลาด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษโดยเงื่อนไขเหล่านี้
 8. ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ หากคุณเป็น (หรือเกี่ยวข้องกับ) คู่แข่งของ miraDry, Inc. เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ซึ่งเราอาจระงับการใช้งานได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ
 9. ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความพร้อมใช้งาน, ผลการทำงาน หรือฟังก์ชันต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบหรือการแข่งขัน
  ใช้เว็บไซต์โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อกระทำการที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือการกระทำอื่นๆ ที่ส่งผลให้ต้องมีค่าปรับ, ได้รับโทษ และความรับผิดชอบอื่นๆ ต่อ miraDry, Inc. หรือบุคคลอื่นๆ หรือ
 10. เข้าถึงเว็บไซต์จากเขตอำนาจศาลที่ถือว่าการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
IX. ผลที่ตามมาจากการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้

หากคุณกระทำการที่ไม่สามารถยอมรับได้ เราอาจห้ามมิให้คุณใช้งานเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ และป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดๆ ตามดุลยพินิจของเราได้ โดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณใช้งานเว็บไซต์ในอนาคต

miraDry, Inc. อาจทำการทบทวนและลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงกิจกรรมที่เราตัดสินของแต่เพียงผู้เดียวแล้วพบว่า: เป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้, เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ, เป็นการไม่เหมาะสม ก่อกวน รุกราน หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ หรือทำอันตราย หรือคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่นๆ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง, ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ, บทลงโทษ และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากเราหรือผู้อื่น ที่มีสาเหตุจากหรือเกิดจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

X. ความรับผิดชอบของ miraDry, Inc.

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้ เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ อีกทั้งเราอาจเปลี่ยนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ และไม่รับผิดชอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ เราไม่รับประกันคุณภาพหรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ที่คุณเรียกดูโดยใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ เราอาจเปลี่ยนแปลง, ระงับใช้ หรือปิดการใช้งานมุมมองใดๆ ของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ รวมถึงชั่วโมงในการดำเนินงานหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ หรือคุณสมบัติใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดชอบใดๆ

ข้อพิพาทของผู้ใช้ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโดยใช้เว็บไซต์ คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับบุคคลที่สาม คุณยอมรับที่จะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรง คุณจะปล่อย miraDry, Inc. ออกจากข้อร้องเรียน, การทวงถาม และความเสียหายทั้งหมด ในข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์ อีกทั้งคุณยังยอมรับที่จะไม่นำเราเข้าไปเกี่ยวข้องในข้อพิพาทดังกล่าว ใช้ความระมัดระวังและสามัญสำนึกเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

ความถูกต้องของเนื้อหา เราไม่รับรองความถูกต้อง, ความเชื่อถือได้, ความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ ในทำนองเดียวกัน เราไม่รับความถูกต้อง, ความเชื่อถือได้, ความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือคุณภาพ หรือธรรมชาติของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ 

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม เว็บไซต์อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินว่าคุณต้องการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้นหรือไม่ เราไม่รับผิดชอบและไม่รับรองคุณสมบัติ, เนื้อหา, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมด และเราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ

ฟังก์ชันการทำงานของบุคคลที่สาม เว็บไซต์อาจอนุญาตให้คุณใช้เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานของบุคคลที่สามได้ โดยที่การใช้งานเนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าว

เราไม่ให้สัญญา และปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดของผลลัพธ์เฉพาะที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์

บุคคลที่เป็นตัวแทนที่กำหนดไว้ “บุคคลที่เป็นตัวแทน” จะรวมถึง miraDry, Inc. และบริษัทในเครือ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน, หุ้นส่วน และผู้ให้การอนุญาต

A. การปฏิเสธการรับประกัน

คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ เราไม่มีการรับประกันหรือการประกันใดๆ

คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้ง และยอมรับว่า: (A) คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ไว้บนหรือผ่านเว็บไซต์นั้นแต่เพียงผู้เดียว และเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ไว้บนหรือผ่านเว็บไซต์จะมีไว้ให้ “ตามที่เห็น” และ “ตามที่มีให้” และบุคคลที่เป็นตัวแทนปฏิเสธการรับประกันทุกชนิดอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสนอให้โดยบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือบุคคลอื่นๆ หรือผ่านเว็บไซต์, การรับประกันโดยนัยในเชิงพาณิชย์, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด (B) บุคคลที่เป็นตัวแทนไม่รับประกันว่า (i) เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่มีไว้ให้บนหรือผ่านเว็บไซต์ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ (ii) เว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะ, มีความเป็นปัจจุบัน, มีความปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด (iii) ผลลัพธ์ที่อาจจะได้จากการใช้งานเว็บไซต์จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ (iv) ข้อผิดพลาดใดๆ ในเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไข และ (C) คุณเข้าถึงเอกสารใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านการใช้งานเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของตัวคุณเองและคุณยอมรับความเสี่ยงนั้น และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือข้อมูลที่สูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดหรือการใช้งานเอกสารดังกล่าว

B. ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย

เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับคุณ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ด้วยวิธีการที่เป็นสาเหตุให้เราต้องถูกดำเนินคดีร่วม คุณยอมรับที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดต่อบุคคลที่เป็นตัวแทน

คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและยอมรับว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ ทั้งในส่วนของความเสียหายทั้งทางตรง, ทางอ้อม, เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, เกิดขึ้นเป็นพิเศษ, เกิดขึ้นตามมา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการขาดกำไร, การสูญเสียค่าความนิยม, การไม่สามารถใช้งาน, ข้อมูลเสียหาย หรือความเสียหายที่จับต้องไม่ได้ (ถึงแม้ว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนจะได้รับคำแนะนำว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม) ที่มีผลมาจาก: (i) การใช้หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มีให้บนหรือผ่านเว็บไซต์ (ii) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและบริการทดแทนที่มีผลมาจากสินค้า, ข้อมูล, สารสนเทศ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับ หรือข้อความที่ได้รับ หรือธุรกรรมที่ดำเนินการภายใน, จาก, ที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์ (iii) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การทุจริต, การแทรกแซง หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านข้อมูลหรือข้อมูลของคุณ (iv) ข้อความหรือการกระทำใดๆ ของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ (v) ความเชื่อถือในข้อมูลที่เราให้ไว้ หรือ (vi) เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการทำงานใดๆ ที่ผูกพันไว้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ด้วยเหตุผล, เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา เขตอำนาจศาลบางแห่งจะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่าง หรือข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นความรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น ข้อจำกัดบางอย่างข้างต้นในย่อหน้านี้อาจไม่สามารถใช้กับคุณได้

ตามขอบเขตที่เป็นไปได้ตามกฎหมาย ความรับผิดชอบสูงสุดของบุคคลที่เป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือการใช้งานเนื้อหาใน MIRADRY, INC. ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำ (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา, การละเมิด, การละเมิดการรับประกัน หรืออื่นๆ) จะมีค่าปรับไม่เกิน $100 ข้อจำกัดที่กล่าวข้างต้นจะยังนำมาใช้แม้ว่าการเยียวยาข้างต้นไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ที่สำคัญได้ก็ตาม

เหตุสุดวิสัย ไม่มีสถานการณ์ใดที่ miraDry, Inc. จะรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ที่เป็นผลจาก, เกิดขึ้นจาก, สัมพันธ์กับ หรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ miraDry, Inc. รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้, ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้, ไฟฟ้าดับ, การประท้วงหยุดงาน, ข้อพิพาทแรงงาน, จลาจล, การก่อกบฏ, การก่อความไม่สงบ, การขาดแคลนแรงงานหรือวัตถุดิบ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, พายุ, แผ่นดินไหว, ระเบิด, ปรากฏการณ์ธรรมชาติ, สงคราม, การก่อการร้าย, การต่อสู้ทางอวกาศ, คำสั่งของรัฐบาล, คำสั่งศาล, คำสั่งกฎหมาย, คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลที่สามไม่สามารถให้บริการได้ ข้อกำหนดต่างๆ ในวรรคนี้เป็นการเพิ่มเติมจากข้อจำกัดในหมวดการจำกัดความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่ได้เจตนาที่จะจำกัดหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ

การชดใช้ค่าเสียหาย คุณยอมรับที่จะแก้ต่าง, ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องบุคคลที่เป็นตัวแทน จากและต่อข้อร้องเรียน, การดำเนินการ หรือการทวงถามใดๆ รวมถึงโดยปราศจากการจำกัดค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีที่สมเหตุสมผล ที่อ้างถึงหรือมีผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การใช้งานหรือการเชื่อถือในเนื้อหาของบุคคลที่สามของคุณ (ii) การใช้งานหรือการเชื่อถือในเนื้อหาใดๆ ของ miraDry, Inc. ของคุณ หรือ (iii) การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้ของคุณ หากมีการร้องเรียน, การร้องทุกข์ หรือการดำเนินการใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที

XI. เงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณทั้งหมดระหว่างคุณและ miraDry, Inc. หากเราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ตามเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว หากข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจให้เป็นโมฆะ กระนั้นก็ตาม ฝ่ายต่างๆ ยอมรับว่าศาลควรพยายามที่จะให้ส่งผลต่อความตั้งใจของคู่กรณีตามที่สะท้อนให้เห็นจากข้อกำหนดดังกล่าว และข้อกำหนดอื่นๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ชื่อหัวข้อต่างๆ และคำอธิบายประกอบในเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวมีให้ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางสัญญาใดๆ คำว่า “รวมถึง” หมายถึง “รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด”

XII. อนุญาโตตุลาการ, การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม และการสละสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินของคณะลูกขุน

เราดำเนินธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย ดังนั้น ข้อพิพาทต่างๆ จะต้องดำเนินการจากที่นั่น เราจะใช้อนุญาโตตุลาการในการแก้ไขปัญหาใดๆ และคุณไม่สามารถเข้าร่วมการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือรับการพิจารณาคดีโดยลูกขุนสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่คุณมีกับเราเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เงื่อนไขเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ miraDry, Inc. จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติทางกฎหมาย คุณและ miraDry, Inc. ตกลงที่จะส่งข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ภายใต้ข้อบังคับของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันให้กับอนุญาโตตุลาการส่วนตัวและอนุญาโตตุลาการพิเศษ อนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะดำเนินการในเขตซานต้าคลาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามความจำเป็น คุณให้คำมั่นที่จะไม่ฟ้อง miraDry, Inc. ในศาลอื่น 

ด้วยความเคารพในข้อพิพาทใดๆ กับบุคคลที่เป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นจากหรือสัมพันธ์กับการใช้เว็บไซต์หรือเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยังรับทราบและเข้าใจว่า:

 •  คุณได้สละสิทธิ์ของคุณในการพิจารณาตัดสินคดีโดยคณะลูกขุน
 • คุณได้สละสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้แทน, ในฐานะทนายส่วนตัวทั่วไป หรือในฐานะตัวแทนอื่นๆ หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ดังกล่าว และ
 • คุณจะต้องส่งเรื่องร้องเรียนใดๆ ภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น มิฉะนั้น เรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาร้องเรียนได้

ถึงแม้จะมีการกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนนี้จะไม่ได้คุ้มครองทั้งคุณและ miraDry, Inc. จากการแสวงหาการบรรเทาคำสั่งจากศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือทุกฝ่ายและข้อพิพาทของพวกเขา คุณรับทราบว่าในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้โดย miraDry, Inc. หรือบุคคลที่สามใดๆ ความเสียหายหรืออันตรายใดๆ (หากมี) ที่เกิดจากคุณ จะไม่มีสิทธิ์แสวงหาการบรรเทาคำสั่งศาลหรือการบรรเทาอื่นๆ ที่เทียบเท่ากันต่อ miraDry, Inc. และการเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับจะเป็นเฉพาะความเสียหายทางการเงินเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น

ข้อมูลการติดต่อ

miraDry, Inc.
2790 Walsh Avenue

Santa Clara, CA 95051

info@miradry.com

วันที่บังคับใช้: 17 กรกฎาคม 2015
วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2015

miraDry